X
تبلیغات
پيام نجات - ( احكــام قســم خوردن و كفـــاره آن )
« پيام نجات »                             [ بنام خالق كاينات ]                                   « شماره / ٩١ »

( احكــام قســم خوردن و كفـــاره آن )

درچند حديث حضرت محمدمصطفي«ص» در مورد قسم خوردن و احكام آن ميفرمايند:« حديث-١» اي مسلمانان خداوند«ج» شما را از قسم خوردن به ناحق و دروغ منع كرده است زيرا كه قسم خوردن به دروغ بركت عمر را بر ميدارد، روزي شخص را كم ميكند و آبروي مسلمان را از بين ميبرد،پس مسلمان بايد از خوردن قسم بناحق اجتناب و دوري كند.« حديث-٢» سوگند خوردن سبب ترويج كالا وفروش آن به دروغ ميشود اما اين قسم ازبين برنده بركت درآن معامله ميشود.« حديث- ٣» هركس به غيرنام الله«ج» قسم ياد كندبه تحقيق كه شرك به الله«ج» آورده است و اين شرك درصورتي است كه اعتقاد قسم به غير الله«ج» داشته باشد. « حديث- ٤» هركس به چيزي سوگند خورد اما بعداً انجام دادن آن را بهتر ديد، پس سوگندش را بشكند وكفاره آنرا بدهد وآنچه خيراست انجام دهد. « حديث- ٥» هركس با قسم دروغ قسمتي ازمال فرد مسلماني رادرمعاملات بگيرد آنكس در روزحشر درحالي الله«ج» را ملاقات ميكند كه الله«ج» ازاو خشمگين و ناراض است.« حديث- ٦» آگاه باشيدكه الله«ج» شما را نهي كرده است از اينكه به پدرانتـان سوگند بخوريد و هر كس سوگند ميخورد پس بايد به خدا سوگند بخورد و يا سكوت كند. « حديث- ٧» كسيكه به قسم خوردن مال مسلمان را بگيرد الله«ج» آتش دوزخ را بر او واجب گردانيده و جنت را برايش حرام مينمايد. در مورد اين حديــــث صحابه اي سوال نمود ، يا رسول الله«ص» اگر چه آن مال كم و اندك هم باشد شامل اين حديث ميشود؟ مبارك«ص» فرمودنـد: اگر چه بخاطر شاخچه خوردي از درخت تلخ و بد مزه اي هم باشد كسي قسم ياد كند ، شامل اين حديث شريف ميشود.                                        

اگر كسي مجبور ميشود كه قسم بخورد ، بايد به نام الله«ج» و يا به صفات متعال و يا اينكه به اسمي از « نود و نه » نام پروردگار چنانـچه « رحمن رحيم،مالك ... » قسم بخورد،كدام مشكلي ندارد اما اگركسي به غير نام خداوند«ج» قسم ياد كرد مانند« به پيغمبرقسم،به كعبه ، به قرآن و يا به سي  سيپاره قرآن، به سرفرزند، به روح پدر و غيره... كه درعصر كنوني رايج است » اييگونه قسم صحيح نيست بلكه آنشخص گناهكار نيزميگردد زيرا خداوند«ج» در كلام پاكش درموردقسم خوردن ميفرمايند:سوره آل عمران / آيه ٧٧: ترجمه: كسانيكه درمقابل عهد وپيمان الله«ج» و درمقابل قسم هاي شان پول اندكي را ميگيرندآن مردم كساني اند كه درآخرت ايشان را نصيبي ازخوبي و ثواب نيست و خداوند«ج» با ايشان سخن نمي گويد ونه سوي ايشان نظر ميكند و نه آنها را تزكيه و پاك ميگرداند بلكه ايشان را است عذاب دردناك.

اقسام قسم :  قسم و سوگند خوردن برسه قسم است   «   ١- قسم غموس       ٢- قسم مُنعقد       ٣- قسم لغو   »

١- قسم غمـــوس : « غموس يعني غوطه ور شدن به گناه » قسم غموس آنست كه شخص براي كاري كه گذشته است به دورغ قســــــم ياد كند و قصد دروغ را هم داشته باشد. مثلاً « كسي از فرد ديگري قرض طلب دارد و بعد از مدتي برايش ميگويد قرض مرا اداء كن و آن فرد به دروغ  قسم ميخورد كه من قرض را قبلاً داده ام در صورتيكه شخص اصلاً قرضش را قبلاً دريافت نكرده و شخص دومي هم ميداند كه قرض طلبگار را نداده اما به اينگونه قسم ميخورد تا اينكه از زير قرضــش خلاص شود ».           پس كسيكه قسم غمـــوس ميخورد در گناه غوطه ور شده است زيرا جز گناهان كبيره بشمار ميرود و بايد توبه و استغفار نمايد.

٢- قسم مُنعـــقد : آن قسمي را گويند كه براي كار آينده سوگند خورده باشد و اگر بر خلاف قســــمي كه براي آينده خورده است عمل كند، مثلاً « شخصي قسم خورده كه فلاني به خانه من نيايد و يا من به خانه فالاني نميروم، اما بعد ازمدتي اشخاص ديگر سبب ميشوند تا اين شخص به خانه فالاني برود و فلاني به خانه اش بيايد » در اين صورت خلاف قسم عمل ميشود بايد شخصيكه قسم خورده كفاره بپردازد.                                        

٣- قسم لــغـــو : آن قسمي است كه بركار گذشته سوگند خورده شود وتصور فرد اين است كه از راست قسم خورده است اما بعد معلوم ميشود كه عملي كه بخاطرش قسم خورده دروغ است. شايد خداوند«ج» از اين نوع قسم مواخذه وپرسان ننمايد چونكه قصد قسم از ابتداء دروغ نبوده است.

كفاره قسم خوردن: كفاره قسم خوردن به چند طريق اداء ميشود واگريكي ازاين طريق ها اداء شود كفاره قسم اداء ميشود. ١- كسيكه قسم وسوگند خود را ميشكند بايد در مقابل آن يك غلام و برده را آزاد كند. ٢- كسيكه قسم وسوگند خود راميشكند بايد درمقابل آن ده نفرازفقراء را طعام دهد،ازآن طعام متوسط كه اهل خود غالباً صرف مينمايد. ٣- كسيكه قسم وسوگند خودراميشكندبايددرمقابل آن به هريك ازآن ده نفركه قبلاً ذكرشده نيم من گندم بدهد ويا پول نيم من گندم رابه آنها پرداخت نمايد. ٤- كسيكه قسم وسوگند خودراميشكند بايددرمقابل به آن ده نفري كه قبلاً ذكرشد،جامعه ولباس بپوشاند. ٥- كسيكه قسم وسوگند خود راميشكند بايد درمقابل آن سه روز،روزه بگيرد.

قابل يادآوري است كه: اگر شخصي براي يك موضوع چند مرتبه قسم خورد و بعداً آن قسم را شكستاند بر وي يك كفار قسم كافي است و كفاره قسم به كساني داده شود و يا تعلق بگيرد كه گرفتن زكات بر آنها جايز باشد.                                                                                    

مَرجع: كُتب « سُلم السالكين » ، « الكبائر » و « توضيح المسائل از ديدگاه مذهب حنفي »   

                                 تاريخ ترتيب و نشر روز جمعه ...    ١١/ ١٠ / ١٣٨٨

+ نوشته شده توسط یک جوان مسلمان در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM